การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง”ระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นราธิป แสงซ้าย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “ระบบการขนส่งวัสดุและการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับงานอุตสาหกรรม” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ เรวัฒน์ บุญจันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์อัตโนมัติสำหรับระบบการขนส่งวัสดุ และระบบการบริหารจัดการคลังสินค้าด้วยหุ่นยนต์อัตโนมัติ ให้กับอาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ