การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง”หลักสูตร IoT และ AI สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่”

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตร IoT และ AI สำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่” โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมพร เตียเจริญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับระบบสมองกลปัญญาประดิษฐ์แห่งสรรพสิ่ง ให้กับอาจารย์ บุคลากร บุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ