การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตร แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์”

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตร แนวโน้มเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ณรงค์ ธรรมภูติ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า ระบบแบตเตอรี่ เทคโนโลยีโครงสร้างตัวถังยานยนต์ไฟฟ้า ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ