การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์”

รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อนุศักดิ์ บิสลาม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างและการทำงานของแผงเซลล์ และการออกแบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์แบบเชื่อมต่อกับระบบจัดจำหน่าย ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ