การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการออกแบบการเลือกใช้และการบำรุงเครื่องสูบส่งน้ำ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถสิทธิ์ วงศ์เจริญ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานการบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “หลักสูตรการออกแบบการเลือกใช้และการบำรุงเครื่องสูบส่งน้ำ” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเภทของเครื่องสูบน้ำ การออกแบบ และการอนุรักษ์พลังงานของเครื่องสูบน้ำ ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ