การบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “เสวนาอุตสาหกรรมยุค 4.0”

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 ผศ.นราธิป แสงซ้าย หัวหน้าศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม และอาจารย์สงกรานต์ บางศรัณทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ ให้เกียรติเป็นวิทยากร บรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง “เสวนาอุตสาหกรรมยุค 4.0” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แลกเปลี่ยนมุมมองภาคอุตสาหกรรมไทย ได้เห็นถึงที่มาความสำคัญและแนวโน้มของเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดิจิทัลที่จะเข้ามามีบทบาทต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้ผลิตจะปรับใช้อุตสาหกรรม 4.0 ได้อย่างไร เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่ต้องเผชิญสำหรับผู้ผลิต และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมที่จะต้องทำความเข้าใจแนวคิดพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในอุตสาหกรรมแทนการทำงานในรูปแบบเดิม ให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จัดงานโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ