การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติ

ศาสตราจารย์ ดร.สมฤกษ์ จันทรอัมพร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นประธานเปิด โครงการวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์หาแนวทางพัฒนาจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่เหมาะสม กรณีศึกษารถไฟฟ้าสายสีแดง” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก อววน.ฯ เป็นผู้ประสานงานจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษและประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสร้างความร่วมมือระดับนานาชาติด้านการวิจัยและการพัฒนาทางวิชาการ โดยได้รับเกียรติจาก Professor Dr.Margaret M. Wiecek, School of Mathematical and Statistical Sciences, Clemson University, USA เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง Decision making under conflict and uncertainty: parametric and robust paradigms in multi-objective optimization โดยมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านทาง Onsite และ Online ให้กับคณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ศรีปฐมสวัสดิ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นหัวหน้าโครงการ

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ