การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565

**โปรดทำแบบประเมินให้ครบทั้ง 3 ส่วน**

1. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ “คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ปีการศึกษา 2565
https://forms.gle/kQsjMqVayZrznnxGA

2. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการของ “คณะกรรมการประจำส่วนงานวิชาการ” วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2565
https://forms.gle/cYgp31Z5wWQYuNCU8

3. ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อ “สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม” ปีการศึกษา 2565
https://forms.gle/AeDriG7bnJGkRQEK6

Cr.ประกันคุณภาพ/ข่าว,ภาพ