การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ปีการศึกษา 2565

การประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2565
โปรดเลือกระดับการศึกษาที่ท่านกำลังศึกษาอยู่
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.
https://forms.gle/kFby9mGUV51E4eGVA
.
ระดับปริญญาตรี
https://forms.gle/ZtmSUYM6WNm7xqHaA
.
ระดับบัณฑิตศึกษา
https://forms.gle/ecVozprBxW5YGotQ6

Cr.ยวิษฐา/ข่าว

หน่วยประกันคุณภาพ/ภาพ