การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย
รอบปีการศึกษา 2565

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และผู้ทรงคุณวุฒิ ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อนตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของวิทยาลัยตามระบบ CUPT QA ระดับคณะ และการนำข้อมูลสถานภาพไปใช้สำหรับการปรับปรุงระบบคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 และได้เดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 9-10 สิงหาคม 2565

โดยมีรายนามคณะกรรมการดังนี้
 1. รองศาสตราจารย์จันทนี เพชรานนท์
  ประธานกรรมการ
  (คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา)
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรชัย โชติษฐยางกูร
  กรรมการ
  (รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี)
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.มนฤดี ผ่องอักษร
  กรรมการ
  (คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)
 4. นางจิตติมา สุวรัตน์
  กรรมการและเลขานุการ
  (สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ)

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ