โครงการ การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
” CIT: Project & CWIE Day 2023″

รองศาสตราจารย์.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เป็นประธานเปิด โครงการ การแข่งขันประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานสหกิจศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “CIT: Project & CWIE Day 2023” ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณปิยะวรรณ ตั้งบัณฑิต (บริษัท ทรอนิคส์เซริฟ จำกัด) คุณเฉลิมชาติ เสาวรัจ (วิศวกรชำนาญ​การ กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติณัตต์ ตรีวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการทำความเย็นและการปรับอากาศ เป็นกรรมการตัดสินผลงานนักศึกษา โดยการแข่งกันประกวดแบ่งออกเป็น 2 ปรเภท ดังนี้

1. เสนอหัวข้อโครงงาน จำนวน 9 กลุ่ม
2. ผลงานสหกิจศึกษา จำนวน 7 กลุ่ม
การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยะกิจ และผู้สนับสนุนโดย สมาคมศิษย์เก่า ให้เกียรติมอบรางวัล ให้แก่ผู้ชนะการประกวด
– ประเภทเสนอหัวข้อโครงงาน จำนวน 5 รางวัล
– ประเภทผลงานสหกิจศึกษา ดีเด่น 5 รางวัล ชมเชย 2 รางวัล
จัดโดยงานฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต และศูนย์ฝึกงานผลิตอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องปาล์มแก้ว ชั้น 1 อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ