ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition
ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

 

เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2566 ทางสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้กำหนดจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในการนี้สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. PLC Competition ในชื่อทีม “Mechatronics-CIT” ซึ่งนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันในครั้งนี้

โดยสมาชิกในทีมหุ่นยนต์ Mechatronics-CIT ประกอบด้วย
นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์(MtET) วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
1.นายภาคภูมิ จันทรา
2.นายภานุวัฒน์ ผิวเดช
3.นายธนากรณ์ ส้มทอง
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ แก้วประชุม ,อาจารย์ ดร.ทศพร แก้ววิจิตร และอาจารย์ ธีรวัฒน์ เบ็ญจวิไลกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม ได้ขอแสดงความยินดี ชื่นชมอาจารย์และนักศึกษาทุกคนในทีมที่ได้สร้างชื่อเสียงให้ครัั้งนี้

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว