กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี 2566

หน่วยวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม กล่าววัตถุประสงค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษา โดยตลอดระยะเวลาการศึกษาและการวางแผนเส้นทางการเรียนรู้ ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาโทได้ ซึ่งมีคุณยุวดี จะแจ้ง เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัย ชี้แจงแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมการเกี่ยวกับทุนระดับปริญญาโท ทั้งคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาคาร 63 ชั้น 5 (ส่วนต่อเติม)

ยวิษฐา/ข่าว
หน่วยวิจัย/ภาพ