หน่วยวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ที่จะขอทุนสนับสนุนวิจัย ประจำปี 2566 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และรองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม กล่าววัตถุประสงค์ของการขอทุนสนับสนุนวิจัย ซึ่งมีคุณยุวดี จะแจ้ง เจ้าหน้าที่หน่วยวิจัย ชี้แจงแนวทางและรายละเอียดเพิ่มเติมการขอทุนสนับสนุน ทั้งคณาจารย์ และบุคลากร ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประุมปาล์มเพชร อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ