โครงการ CIT KM Showcase 2023 :knowledge showing and sharing

ขอเชิญบุคคลากรเข้าร่วมโครงการ CIT KM Showcase 2023 : knowledge showing and sharing โดยวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของวิทยาลัยได้มีการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกไปปรับใช้ในการทำงานได้อีกทางหนึ่ง
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น.
ณห้องประชุมปาล์มทอง ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Cr.ยวิษฐา/ข่าว
หน่วยประกัน/ภาพ