กิจกรรม Big Cleaning Day 5 ส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ.

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน Big Cleaning Day 5 ส. โดยมีความวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมในวิทยาลัยให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอนและการปฏิบัติงาน และเสริมสร้างสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ของบุคลากรภายในวิทยาลัย ให้ถูกสุขลักษณะ และสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัย สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของวิทยาลัย และเพื่อให้การปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในวิทยาลัยให้น่าอยู่ สร้างนิสัยในการจัดสถานที่ปฏิบัติงานของบุคลากรวิทยาลัย ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายนอก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2566

บรรยายพิธีเปิดงาน

บรรยายการทำความสะอาด

บรรยายในห้องปฏิบัตงาน

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ