ขอเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมทุกท่านเข้าร่วมประเมิน

“แบบสำรวจอัตราการได้งานทำและคุณลักษณะของบัณฑิต

ที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตร ปีการศึกษา 2565”

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
ตาม Link ดังต่อไปนี้ค่ะ
อย่าลืมเข้ามาทำแบบสำรวจกันเยอะ ๆ นะคะ ขอบคุณค่ะ