ขอเชิญนักศึกษาปี 1 ที่เข้าศึกษาใหม่ทุกท่าน
เข้าร่วมทำแบบสำรวจ

“ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มนักศึกษาเข้าใหม่
ปีการศึกษา 2566”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Link สำหรับนักศึกษา 👇

ขอเชิญผู้ปกครองของนักศึกษาที่เข้าใหม่ทุกท่าน
เข้าร่วมทำแบบสำรวจ

“ความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ปกครอง
ปีการศึกษา 2566”

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

Link สำหรับผู้ปกครอง 👇

ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 12 ตุลาคม 2566