รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

อาจารย์ ดร.เลอสรรค์ กีรสมุทรานนท์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า
ตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ โอฬารพัฒนะชัย
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม
ตั้งแต่วันที่ 10 มีนาคม 2566
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีรัตน์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาการผลิตและสารสนเทศ
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ