ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรัตน์ แย้มโอษฐ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยศาสตร์ สกุลศักดิ์ศรี
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2566

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ มกระธัช
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
รองศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ