ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
1. ดร.ศิชัย ถนอมสวย
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน
ตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม 2566
2. อาจารย์มัตติกา สมิทธิ์สมบูรณ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์
ไทย-เยอรมัน
ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2566
3. อาจารย์ ดร.สัก สิทธิชมภู
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ