ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่
1. อาจารย์ เรวัฒน์ บุญจันทร์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2567
2.อาจารย์ ดร.สมพร เตียเจริญ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ