วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ทีม ACET Zero KMUTNB ที่ได้รับรางวัล 3rd Place in Flight Mission Award จากการแข่งขัน Autonomous Aerial Vehicle Challenge 2023 (AAVC2023) จัดโดยภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับ องค์กรเครือข่ายวิศวกรรมการบินแห่งประเทศไทย (CASE) และ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566 ณ UAV Sandbox วังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง โดยมีนักศึกษาจำนวน 10 ทีม จากทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขัน โดยภารกิจในการแข่งขันปีนี้เป็นการค้นหาผู้ประสบภัยและปล่อยวัตถุจากที่สูงสู่เป้าหมายแต่ละทีมจะต้องออกแบบอากาศยานไร้คนและระบบอัตโนมัติในการบินค้นหาระบุเป้าหมาย ตลอดจนระบบปล่อยวัตถุภายในเวลาที่กำหนด
สมาชิกทีม ACET Zero KMUTNB ประกอบไปด้วย
1.นายประสพโชค พุมมา
2.นายภูวนาถ พันธุ์ฤทธิ์ดำ
3.นายนรบดี ไชยมา
4.นายสินธุนันท์ เสียงใหญ่
5.นายกิตติพล ศิริพานิช
6.นายภีรพัฒน์ องคะชื่น
7.นายประวิทย์ นิมิตโภคานันท์
8.นางสาวพัทธนาภรณ์ สุเณร์
9. นางสาวดั่งดวงหทัย ทูลสันเทียะ
10.นายวิชญภาส พิลึก
โดยมี อาจารย์ ดร.วัยอาจ สายคง ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ