ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
จากการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2
“The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มอบเกียรติบัตรและเหรียญที่ระลึก แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวด “นวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 2″ “The 2nd Young Ocean for Life Innovation Challenge” จัดโดยบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ภายใต้แนวคิด “ทะเลเพื่อชีวิต” (Ocean for Life) ในโครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 8 วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล พร้อมก้าวสู่การเป็นนักอนุรักษ์รุ่นเยาว์และเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรท้องทะเลไทย การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดครั้งนี้ ซึ่งผลงานที่ส่งประกวดคือ “การควบคุมการปลดปล่อยปุ๋ยด้วยไคโตซาน จากของเสียและเปลือกสัตว์ทะเล (Control of Fertilizer Release by Sea-waste based Chitosan)” ได้รางวัลชมเชย ในการนี้สมาชิกทีม TNB ประกอบไปด้วย
1. นางสาวพรพิชชา ชิงชัย
2. นางสาวภัทรดา เทียนเงิน
3. นายณฐกร เพ็งอ่อน
4. นางสาวทินประภา ยี่สกุล
5. นายสิญจ์ เจริญกิจ
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นัฐพงษ์ สุขวิพัฒน์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ