ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจาก
การประกวดคลิปวิดิโอ Tiktok Contest

จัดทำคลิปส่งเข้าประกวดและเผยแพร่ ผ่านช่อง Tiktok ของตนเอง
ภายใต้เนื้อหาเกี่ยวกับ “เรื่องราวใน วทอ.”
รายชื่อนักศึกษาผู้ได้รับรางวัล ได้แก่

นายเมธวิน เลิศลำยอง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

นางสาวพิมพ์ชนก สิงห์พันธ์
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

นายธนพงษ์ แก้วอำไพ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
(ระดับปริญญาตรี)

นายธัชพล ลิขิตไพบูลย์สุข
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
(ระดับปริญญาตรี)

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ