ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่ง
ทางวิชาการ ทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และครูชำนาญการ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

อาจารย์ ดร. อุกฤษฎ์ ธรรมะ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2565

อาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ปิยะกรณ์ ยังให้ผล
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565

อาจารย์ ณัฐพล ปัญญาหลวง
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ครูชำนาญการ
โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน
ตั้งแต่
วันที่ 26 กันยายน 2565

ยวิษฐา/ข่าว
สุดารัตน์/ภาพ