ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
ทั้งในระดับรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่

อาจารย์ ดร.ฐิติวัฒน์ ตรีวงศ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

อาจารย์ ดร.ศิริชัย ยศวังใจ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ
ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว