ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แสดงความยินดีกับผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ได้แก่ อาจารย์ ดร. วีระ ศรีอริยะกุล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2565

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ