รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาต่างชาติฝึกงาน ได้แก่

นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก
CESI Engineering School สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่

1. Mr. Mamadou DABO
หัวข้อ “Using BIM and VR for Building Construction Method Statement”

2. Samy Abdel Razzak NACER
หัวข้อ “Using Virtual Reality and New Technologies on a BIM Process in the Construction Industrial”

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566

นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก
CESI Engineering School สาธารณรัฐฝรั่งเศส ได้แก่

1. Mr. Mohamed KOUDOUSSI
2. Miss Najma AMERZOUG
3. Mr. Akli BALIT

หัวข้อ “Study of the Structure’s Deformation Using 3D Software”

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว