รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาแลกเปลี่ยน ได้แก่

นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก
CESI Engineering School, France ได้แก่

1.Miss Elisa SOU
หัวข้อ “Using BIM and VR for Energy Saving and Green Building”

2.Hugo CINCIONE
หัวข้อ “Using BIM and VR to Plan and Analyze Energy Saving and Green Building”

นักศึกษาต่างชาติฝึกงานจาก
CESI Engineering School, France ได้แก่

1. Miss Abir OUIKKA
2. Mr.Christian LE
3.
Mr. Sebastian RODRIGUEZ

หัวข้อ “Application of Examination Reservation”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566

ยวิษฐา/ข่าว