รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ได้มอบ Certificate แด่นักศึกษาต่างชาติฝึกงาน โดยนำเสนอหัวข้อโครงงาน คือ “Maintenance Model for Power Transformer by Using Insulating Oil Testing” เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566

Mr. Ridwan Miguel Rayan MASMOUDI

Mr. Elias El MORABIT

ยวิษฐา/ข่าว