คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก CESI Engineering School, France

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วทอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก CESI Engineering School, France มาฝึกงาน ณ ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และภาควิชาเทคโลโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 2 มหาวิทยาลัย ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 10 ราย ได้แก่

1. Ms. Elisa SOU
2. Ms. Brenda JOSEPH
3. Ms. Elvyre BARCLAIS
4. Mr. Hugo CINCIONE
5. Ms. Zainab Tounkara
6. Ms. Claude Ernestine Nyatcha Temgoua
7. Mr. Idrid Kua Nzanbi Bunga
8. Ms. Oliva Sandra VOUFO
9. Mr. Mamadou Dabo
10. Mr. Samy Nacer
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ