คณบดี วทอ. ร่วมยินดีต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค
(The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand)

รองศาสตราจารย์ ดร. สมิตร ส่งพิริยกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ วทอ. ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จากโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience : IAESTE Thailand) มาฝึกงาน ณ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ และภาควิชาเทคโลโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งมีนักศึกษาจำนวน 3 ราย ได้แก่

1. Mr. Idris Al-Shabibi จากประเทศ Oman
2. Mr. Khaled Mahmoud Sa’ed Elmanaseer จากประเทศ Jordan
3. Ms. Nguyen Thi Hanh จากประเทศ Vietnam
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 ณ อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ภาพ,ข่าว