คณะวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มจพ. เข้าร่วมพิธีรับมอบหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์
จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร รองคณบดีฝ่ายบริหารกิจการองค์กร ได้เข้าพิธีรับมอบหุ่นยนต์แขนกลและชุดอุปกรณ์ จากบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเดินเยี่ยมชมโรงงาน เมื่อวันที่ 3 เมษยน 2566 ณ โรงงานสำโรง (สำนักงานใหญ่) จ.สมุทรปราการ

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ