เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2566 พร้อมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้เข้ารับรางวัลจากทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิชาการ การประกันคุณภาพการศึกษา และงานสวัสดิการ กล่าวรายงานการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของ มจพ. ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีความสุข และเต็มความสามารถ โดยจะคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย มีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เป็นจำนวนทั้งสิ้น 44 คน โดยมีคณะผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลทุกท่าน และขอขอบคุณที่ร่วมมือกันสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัยในทุก ๆ ด้าน พร้อมทั้งร่วมกันสร้างผลงานนำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปในระดับสากล จัดโดยศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการและสิ่งจูงใจ สำนักงานอธิการบดี ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ.

โดยเกณฑ์การประเมินผลการคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่นแบ่งออกเป็น การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

โดยผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2566 จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. สายวิชาการดีเด่น คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ขวัญชัย เสวีนันท์
สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล

2. สายวิชาการดีเด่น คือ
อาจารย์พลเทพ ชัยคง
สังกัดโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน

3. สายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คือ
นางสาวทัศสุวรรณ ทิพย์อักษรนัก
สังกัดสำนักงานคณบดี