เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ รองศาสตราจารย์สถาพร ชาตาดม หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ให้การต้อนรับผู้อำนวยการ Korean Education Center: KEC (อัครราชทูตฝ่ายการศึกษา) สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐเกาหลี ประจำประเทศไทยและคณะ เพื่อเข้าศึกษาดูงานด้านความร่วมมือของมหาวิทยาลัยที่มีต่อสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม