เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา อ่องอารี คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชานินทร์ จูฉิม อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนฝึกงานจาก Esslingen University of Applied Science ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยจะเข้าฝึกงาน ณ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ เป็นเวลา 1 เดือน