ประชุมร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หทัยรัตน์ เกตุมณีชัยรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและสารสนเทศ ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยีการผลิตและสารสนเทศ ร่วมต้อนรับและร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการกับตัวแทนผู้บริหารจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 ชั้น 3

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ