ประชุมหารือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ Souphanouvong University ,หลวงพระบาง สปป.ลาว

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ,รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ ร่วมประชุมหารือกับ Dr. Vinath Mekthanavanh รองคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ Souphanouvong University หลวงพระบาง สปป.ลาว พร้อมด้วย Dr.Kongsy Phimmavong หัวหน้าภาควิชา Materials Science and Engineering ,ตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ และตัวแทนภาควิชาวิศวกรรมโยธา เพื่อร่วมกันสรุปวัตถุประสงค์ และแนวทางความร่วมมือ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566

ยวิษฐา/ข่าว