เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการประชุมหารือในการสอบ Final Examination ของสาขาวิชา Mechatronics ณ ห้องประชุม 63-215 ชั้น 3 อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชานินทร์ จูฉิม อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ ร่วมด้วยครูฝึกในสถานประกอบการ ได้แก่ บริษัท Bosch Packing Limited  บริษัท Grohe Siam Limited ผู้แทนครูสอนทฤษฎีในวิทยาลัยจาก E-TECH ผู้เชี่ยวชาญด้านการทดสอบเพื่อการรับรองมาตรฐานช่างเทคนิคของเยอรมนี และผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจอุตสาหกรรมจากหอการค้าเยอรมัน-ไทย ในการนี้ หอการค้าเยอรมัน-ไทย ได้เลือกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นสถานที่ทดสอบอิสระ ซึ่งได้รับการส่งเสริมโดยสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเยอรมนี ร่วมด้วยกระทรวงศึกษาและวิจัยของเยอรมนี ซึ่งโครงการดังกล่าวได้นำระบบอาชีวศึกษาของประเทศเยอรมนีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทใน 9 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เป็น 1 ใน 3 ที่ได้รับการสนับสนุนในเอเชีย