ประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565 ทุกระดับชั้นปี ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทุกระดับชั้นปี เข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษา 2/2565
ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 เมษายน 2566
.
หากนักศึกษาไม่ประเมินการสอนอาจารย์ตามระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะไม่สามารถตรวจสอบผลการศึกษาได้
.
หากมีปัญหาในการประเมินกรุณาติดต่อที่ห้องบริการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์

Cr.ยวิษฐา/ข่าว
หน่วยประกัน/ภาพ