ฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม จัดโครงการพานักวิจัยเยี่ยมชมโรงงาน โดยครั้งนี้เดินทางไปที่ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร โดย ได้รับการต้อนรับจาก คุณเอื้อมพร ปัญญาใส CEO บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งนำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมผู้บริหาร โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม , ดร.นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567