ศาสตราจารย์ ดร. สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2565 ละร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง ประธานกรรมการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นระดับส่วนงานต่างๆ มหาวิทยาลัยที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรของ มจพ. ที่มีความประพฤติและปฏิบัติตนตามมาตราฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพที่ดี ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้การปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้มีแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566
โดยเกณฑ์การประเมินผลการคัดเลือกผู้ปฎิบัติงานดีเด่นแบ่งออกเป็น การครองตน การครองคน การครองงาน การปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม และผลงานดีเด่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลมา ณ โอกาสนี้

โดยผู้เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ระดับส่วนงาน ประจำปี 2565 จำนวน 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. กลุ่มข้าราชการดีเด่น คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย สกุลสุกใส

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการไฟฟ้า

2. กลุ่มทั่วไป สายวิชาการดีเด่น คือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดับ

สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการเชื่อม

 

3. สายสนับสนุนวิชาการดีเด่น คือ

นางสาวอสมาภรณ์ มั่นคง

นักวิชาการการเงินและบัญชี

Cr.ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ