เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานดีเด่นวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัลผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 จากศาสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ณ หอประชุมเบญจรัตน์ ชั้น 1 อาคารนวมินทราชินี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร ในการปฏิบัติงานต่อไป

ผู้ได้รับโล่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2558 ดังรายชื่อต่อไปนี้

กลุ่มข้าราชการ : สายวิชาการ

รองศาสตราจารย์สุรางค์ สีโท

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม

กลุ่มทั่วไป : สายวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริวัฒน์ หงส์ทอง

พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

สายสนับสนุนวิชาการ

นางศรินทิพย์ งามถิ่น พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิขาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี