พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มจพ. กับ บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม (มจพ.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณวิรัฐ สุขชัย ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) และคุณสุทธิพงษ์ มะลิอ่อง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซันโย เอส.เอ็ม.ไอ. (ไทยแลนด์) จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมจัดทำโครงการวิจัยและพัฒนาให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองศ์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบทำความเย็นเชิงพาณิชย์ โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลกาญจน์ วงศ์ก่อทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องต้นกำลัง และผู้บริหารทั้ง 2 แห่ง เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ