พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ Victoria University College,Myanmar

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ Victoria University College,Myanmar โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นขยายความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ