พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณ ดร.เอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนากร ผดุงถิ่น รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณศุภชัย พุทธรักษา ผู้อำนายการ ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นขยายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดองค์ความรู้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ