พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กับ กองทัพบก โดยกรมการทหารสื่อสาร

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ พลโท ภาณุภัสสร์ ลิมปะสุ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล ประยงค์พันธุ์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วย พันเอก นรณัฏฐ์ สุวรรณรงค์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารสื่อสาร เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่บุคลากรในกองทัพให้มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ด้านงานวิจัย สำหรับพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ