พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
มจพ. โดย วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด พร้อมเยี่ยมชม “เครื่องกักเก็บพลังงานอากาศอัดจากเครื่องเดินวงรี” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทางบริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ให้ทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนาตัวโครงการ

การนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ คุณ ดร.ธีรวัฒน์ ลิมปิบันเทิง ประธานกรรมการ บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดยมีพยานร่วมพิธีลงนามคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์พงศ์ รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรม ,ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.วรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมเคลื่องกล พร้อมด้วย นายชิเงกิ โออิ รองประธานกรรมการ และคุณกอบสุข อินทโชติ ผู้จัดการทั่วไปแผนกทรัพยากรบุคคล ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขยายผลการดำเนินงานของโครงงานไปยังโรงเรียนและชุมชมในเครือข่าย ทั้งในเรื่องของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยี งานวิจัย รวมถึงการพัฒนาโครงงานสู่โครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมปาล์มทอง อาคาร 63 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุสาหกรรม

ยวิษฐา/ข่าว,ภาพ