พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

รองศาสตราจารย์ ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ คณบดี วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (มจพ.) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี อาจารย์ ดร. นิพันธ์ ประวัติเจริญวิทย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมเพชราวุธ ชั้น 8 อาคาร62 จัดโดยกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา กิจกรรมมีดังนี้ ผู้แทนนักศึกษากล่าวรายงาน และนำไหว้ครู พิธีมอบเกียรติบัตรและโล่แก่ผู้อาจารย์ดีเด่น และคุณงามความดีตำแหน่งนายกสโมสรนักศึกษาวทอ. พร้อมการประกวดพานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566